Μίσθωση

1786/2018 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1786/2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εμπορική μίσθωση. Έγγραφη κατάρτιση και συμφωνία τήρησης έγγραφου τύπου για κάθε τροποποίηση, παρότι δεν απαιτείται η τήρησή του από τον νόμο. Με νεότερη συμφωνία, προφορική ή ακόμη και σιωπηρή, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική συμφωνία, καθόσον η νεότερη συμφωνία καταργεί αυτήν περί εγγράφου τροποποιήσεως της αρχικής συμφωνίας. Εικονικές υπεκμισθώσεις. Εγγυοδοσία. Παραδοτική ποινική ρήτρα. Για να έχει η εγγυοδοσία τον χαρακτήρα ποινικής ρήτρας που καταπίπτει, πρέπει από τη σύμβαση να συνάγεται σαφώς ότι το ποσό δίδεται ως ποινική ρήτρα και τούτο συμβαίνει όταν με τη σύμβαση προβλέπεται η κατάπτωση του συνομολογηθέντος (re) ποσού αυτού υπέρ του εκμισθωτή σε περίπτωση παράβασης οποιονδήποτε όρων της σύμβαση μίσθωσης. Συμφωνία για καταβολή συμπληρωματικής εγγυοδοσίας, την οποία όμως ο μισθωτής δεν κατέβαλε και η εκμισθώτρια δεν αξίωσε την καταβολή της ούτε δικαστικά ούτε εξώδικα. Η ενάγουσα εκμισθώτρια δεν έχει αξίωση καταβολής του εν λόγω ποσού ως κατάπτωση δοθείσας εγγύησης, αφού το εν λόγω ποσό δεν δόθηκε εις χείρας της, ώστε να λειτουργήσει ως καταπεσούσα ποινική ρήτρα. Ένορκες βεβαιώσεις. Εάν έχουν ληφθεί μετά τη συζήτηση της έφεσης και εντός της τριήμερης προθεσμίας για προσθήκη και αντίκρουση, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εάν χρησιμεύουν για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο. Εάν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε είναι απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα και δεν μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν ούτε ως αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, διότι η απόκλιση αυτή δεν εκτείνεται τόσο ώστε να παρέχεται η εξουσία στο Δικαστήριο να λαμβάνει υπ’ όψιν και ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα, όπως ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν κατά παράβαση της θεμελιώδους αρχής του προαπόδειξης. Τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ). Συμψηφισμός με μισθώματα. Φθορές. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής.

 

5819/2008 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5819/2008

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μίσθωση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Άρνηση καταβολής μισθώματος. Ο μισθωτής υποχρεούται, διαρκούσης της μισθώσεως, να μεταχειρίζεται το μίσθιο καταβάλλοντας τη συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια και να αποδώσει τούτο, μετά τη λήξη της μισθώσεως, στην κατάσταση που το παρέλαβε, ευθυνόμενος έναντι του εκμισθωτή σε αποζημίωση σε περίπτωση υπαιτίου αθετήσεως της υποχρεώσεως του αυτής, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της απόδοσης μισθίου με φθορές, μη δικαιολογούμενες από τη συνήθη αυτού χρήση.Επιστροφή μισθίου αυτοκινήτου με υλικές ζημίες.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα