Συμβάσεις / Μισθώσεις (Αστικό)

 • 265/1997

  ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΡΜ/1997 (373) Αξιόγραφα. Τραπεζική επιταγή. Διαταγή πληρωμής βάσει επιταγής: αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Ενστάσεις από απαιτήσεις από διαταγή πληρωμής μπορούν να προταθούν μόνο με ανακοπή ή αναγνωριστική αγωγή, κατά περίπτωση, όχι όμως με ένσταση σε δίκη απαγγελίας προσωπικής κράτησης λόγω απαίτησης από διαταγή πληρωμής.

  .

   

 • 272/2009

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

  Επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση κατ’ άρθρο 730 παρ.2 του ΚΠολΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης είναι να διαπιστωθεί τελεσίδικα η ανυπαρξία ουσιαστικού δικαιώματος. Αίτηση πατέρα περί επιστροφής καταβληθεισών διατροφών ανηλίκου, λόγω οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σ’ αυτόν. Μη νόμιμη η αίτηση, καθόσον με την απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας δε διαγνώστηκε η ανυπαρξία δικαιώματος διατροφής του ανηλίκου κατά το διάστημα που την επιμέλειά του ασκούσε η μητέρα του, επομένως δε συντρέχει η προϋπόθεση της τελεσίδικης διαπίστωσης ανυπαρξίας του ουσιαστικού δικαιώματος διατροφής για επίδικο χρονικό διάστημα.

 • 28280/2008
  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως.Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων φέρεται προς συζήτηση σε Πολυμελές Δικαστήριο πριν από τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως που εκκρεμεί ενώπιον του, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτησή της με σκοπό να συνεκδικασθεί με την κύρια υπόθεση. Απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση αίτησης.

   

 • 3/1990

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΡΜ/1991 (65) Εταιρίες. Συμφωνία των μελών για επίλυση των διαφορών μεταξύ των εταίρων από διαιτητή. Διαφορές που προέκυψαν μετά τη λύση της εταιρίας και αφορούν την διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως προκληθείσα με απάτη. Ακυρότητα δικαιοπραξίας. Πολιτική δικονομία. Αίτηση ορισμού διαιτητή από το Πενταμελές Συμβούλιο. Μη κλήτευση του αντιδίκου.

 • 3315/2016

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη. Απαραίτητη προϋπόθεση να συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου. Αίτημα για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Αίτημα να μην πλησιάζει ο καθ’ ου τους αιτούντες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ανταίτηση ρύθμισης δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο. Δεν απαιτείται η τήρηση προδικασίας. Δεν απαιτείται συνάφεια με το ασφαλιστέο δικαίωμα που αποτελεί το αντικείμενο της αρχικής αίτησης.

   

 • 438/2014

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Στάθμευση οχήματος εντός της λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) σε περίπτωση αναγκαστικής ακινητοποίησης λόγω βλάβης και ελλείψει χώρου στάθμευσης. Αμελής οδηγική συμπεριφορά. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Τοποθέτηση τριγωνικής προειδοποιητικής πινακίδας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα. Δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος. Δεν υπήρχε υποχρέωση του οδηγού για τηλεφωνική κλήση της υπηρεσίας παροχής βοήθειας της Εγνατίας Οδού λόγω της βλάβης που αντιμετώπιζε. Διεθνής δικαιοδοσία. Οι ενοχές από σύμβαση ρυθμίζονται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβληθεί τα μέρη και αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρμόζεται το δίκαιο που αρμόζει στη σύμβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών (άρθρο 25 Αστικού Κώδικα), ενώ οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτεία όπου διαπράχθηκε το αδίκημα (άρθρο 26 Αστικού Κώδικα). Γερμανικό Δίκαιο. Η υποκατάσταση του ασφαλιστικού φορέα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου. 

 • 4595/2014

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Εκκρεμοδικία. Η υποβολής αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής, ως μη επιφέρουσα εκκρεμοδικία, δεν εμποδίζει την άσκηση τακτικής αγωγής για την ίδια χρηματική αξίωση. Αντιθέτως, η εκκρεμοδικία από την άσκηση τακτική αγωγής καθιστά απαράδεκτη την εκδίκαση της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής, και η διαταγή που τυχόν εκδόθηκε αποτελεί εξαρχής άκυρο τίτλο και ακυρώνεται με ανακοπή.

 • 48178/2007
  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση. Παροχής άδειας εκποίησης από τη δικαστική συμπαραστάτρια ακινήτου της συμπαραστατούμενης. Προϋποθέσεις. Γνώμονας το συμφέρον της συμπαραστατούμενης.

 • 5160/2008

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Συμβάσεις αγοραπωλησίας. Παράδοση εμπορευμάτων στο εργοτάξιο της εναγομένης και παραλαβή από τον υπεργολάβο της για λογαριασμό της.Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι ο υπεργολάβος δεν τοποθετούσε όλα τα υλικά στο δικό της έργο, αλλά τα παρακρατούσε για λογαριασμό του, και αληθής υποτιθέμενος, ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί εν προκειμένω, καθόσον αφορά αποκλειστικά στη μεταξύ του υπεργολάβου και της εναγομένης σύμβαση υπεργολαβίας, τη δυσμενή εξέλιξη της οποίας δε γνώριζε, αλλά ούτε και όφειλε να γνωρίζει η πωλήτρια ενάγουσα.

   

 • 5299/2010 

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχέσεις γονέων και τέκνων. Την ιδιότητα του τέκνου ως τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβάλει και ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα, ευρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγο της, είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης.Στην περίπτωση που ενάγων στην αγωγή προσβολής πατρότητας, είναι ο άνδρας που είχε σαρκική συνάφεια με την μητέρα (άρθρο 1465 εδ. 5 ΑΚ), η απόφαση που δέχεται την προσβολή πατρότητας επιφέρει, όταν καταστεί αμετάκλητη, αυτοδίκαιη δικαστική αναγνώριση του παιδιού από τον άνδρα αυτόν.

 • 5819/2008

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Μίσθωση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Άρνηση καταβολής μισθώματος. Ο μισθωτής υποχρεούται, διαρκούσης της μισθώσεως, να μεταχειρίζεται το μίσθιο καταβάλλοντας τη συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια και να αποδώσει τούτο, μετά τη λήξη της μισθώσεως, στην κατάσταση που το παρέλαβε, ευθυνόμενος έναντι του εκμισθωτή σε αποζημίωση σε περίπτωση υπαιτίου αθετήσεως της υποχρεώσεως του αυτής, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της απόδοσης μισθίου με φθορές, μη δικαιολογούμενες από τη συνήθη αυτού χρήση.Επιστροφή μισθίου αυτοκινήτου με υλικές ζημίες.

 • 6249/2008
  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Άρθρο 920 Αστικού Κώδικα. Ειδική μορφή αδικοπραξίας για την προστασία της οικονομικής υποστάσεως των ατόμων από ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν με την υποστήριξη ή τη διάδοση αναληθών γεγονότων και ειδήσεων, που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον τους. Η ίδια προστασία θα μπορούσε να παρασχεθεί και με βάση το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζει την υπαίτια προσβολή του απολύτου δικαιώματος στην προσωπικότητα, αλλά η ως άνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να μη δημιουργηθούν αμφισβητήσεις για το αν τα αγαθά που προστατεύονται από το άρθρο 920 του Αστικού Κώδικα αποτελούν ή όχι εκφάνσεις του γενικού αυτού και απολύτου δικαιώματος στην προσωπικότητα. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης επί προσβολής προσωπικότητας.

 • 7456/2008 
  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Συναλλαγματικές. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.Η υποχρέωση της προαποδεικτικής προσαγωγής του πρωτοτύπου του τίτλου, η οποία βαρύνει τον καθ΄ ου η ανακοπή δανειστή, και η παράβαση της οποίας συνεπάγεται την άμεση παραδοχή της ανακοπής ως βάσιμης, υφίσταται μόνον όταν ο ανακόπτων προβάλλει ισχυρισμούς που αναφέρονται σε ελαττώματα του τίτλου, αποδεικνυόμενα από το σώμα του ή σχετιζόμενα με την ιδιότητα του αντιδίκου, ως νόμιμου κομιστή του τίτλου, αφού σε κάθε άλλη περίπτωση η κατοχή του δεν αμφισβητείται. Ακυρότητα διαταγής πληρωμής διότι στις συναλλαγματικές δεν αναγράφεται ο τόπος εκδόσεως τους, ούτε υπάρχει σημείωση τέτοιου δίπλα στο όνομα του εκδότη.

   

 • 7765/2010

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Πώληση. Αποδεικτικά μέσα. Ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο. Άνευ ημερομηνίας υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του ν.1599/1986. Αποτελεί ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο, διότι από το περιεχόμενο αυτής προκύπτει ότι δόθηκε για τις ανάγκες της παρούσας δίκης, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του νόμου, για την εξέταση των μαρτύρων στο ακροατήριο ή εκτός αυτού.

   

 • 902/2016 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Κανονισμού 1397/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά προσώπων που κατοικούν σε χώρα της Ε.Ε., ως χρόνος ασκήσεως αυτής και επέλευσης όλων των ουσιαστικών και δικονομικών συνεπειών κατά το ελληνικό δίκαιο νοείται εκείνος της πλασματικής επίδοσης του σχετικού δικογράφου στον εισαγγελέα κατ’ άρθρο 134 παρ.1 ΚΠολΔ. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημα της αίτησης δεν απαιτείται να διατυπώνεται πανηγυρικά ούτε να περιέχεται αποκλειστικά στο αιτητικό της, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου της, αρκεί να διατυπώνεται με τρόπο σαφή και ορισμένο. Ανταίτηση. Ασκείται και προφορικά χωρίς την τήρηση προδικασίας. Για το παραδεκτό της απαιτείται, μεταξύ άλλων, να υφίσταται ταυτότητα των υποκειμένων της δίκης επί της ανταιτήσεως και της κύριας αιτήσεως. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων έχει προσωρινή ισχύ, η οποία χαρακτηρίζει ως προσωρινό και το δεδικασμένο της. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει απολέσει την ισχύ της και εξακολουθεί να παράγει προσωρινό δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων για τα θέματα που όρισε, αφού η πλασματική επίδοση της κύριας αγωγής έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την έκδοσή της. Καθορισμός όρων προσωπικής επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία του πατέρα με τις ανήλικες θυγατέρες του σε καθορισμένη περιοχή, χωρίς διανυκτέρευση και υπό τον όρο η επικοινωνία να λαμβάνει χώρα παρουσία της μητέρας των ανηλίκων ή τρίτου προσώπου επιλογής της, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκ νέου προσπάθεια του πατέρα τους να τις απομακρύνει από τον ελλαδικό χώρο. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης. Για να επιδικασθεί προσωρινά απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης.

   

 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΠΟΦΑΣΗ: ΚΤ16-ΘΕΣ-2/ΚΤ160028/24

  Επιτροπή Ενστάσεων Κτηματολογίου. Διεκδίκηση κυριότητας ανταλλάξιμου κτήματος από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Για τα περισσότερα από τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν εντός των ορίων του ανταλλάξιμου κτήματος έχουν εκδοθεί Παραχωρητήρια της Κτηματικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Γεωργίας και της Πρόνοιας. Μεταβίβαση στους δικαιοπαρόχους των σημερινών δικαιούχων με νόμιμους μεταγεγραμμένους τίτλους κυριότητας. Απορρίπτεται η ένσταση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.

 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΠΟΦΑΣΗ:140046/6/9/156

  Επιτροπή ενστάσεων Κτηματολογίου. Παλαιός αιγιαλός Θεσσαλονίκης. Δημόσιο Κτήμα ΒΚ168. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη αποβάλλουν τον πρώην κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και περιέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η εδαφοκτησία έλαβε την τελική της μορφή μετά από πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και ανακατανομής των οικοπέδων, με τις προτεινόμενες αποζημιώσεις τρίτων, αυτοαποζημιώσεις ήκαθορισμό τελικών τιμών μονάδας αποζημίωσης από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Αποζημίωση Ελληνικού Δημοσίου για τμήματα που εμπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό. Καταβολή αποζημίωσης για τη συντέλεση της προσκύρωσης με αποτέλεσμα την εμπράγματη μεταβολή του δικαιώματος πλήρους κυριότητας. Αναρτηθέντες δικαιούχοι. Καλόπιστη κτήση, νομή και κατοχή από τους θιγόμενους ιδιώτες, οι οποίοι στηρίζουν το εκάστοτε δικαίωμά τους σε αδιάκοπη σειρά νόμιμων μεταγεγραμμένων τίτλων. Παραβίαση της αρχής της χρηστής Διοίκησης. Αναγνώριση κυριότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Δέχεται εν μέρει την ένσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα