Δημοσιευμένες Αποφάσεις

Δικαστικές αποφάσεις επί υποθέσεων που η δικηγόρος Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου - Δημητρακά χειρίστηκε με επιτυχία και αφορούν αντικείμενα που εμπίπτουν στους τομείς εργασιών του δικηγορικού γραφείου.

5160/2008 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5160/2008

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συμβάσεις αγοραπωλησίας. Παράδοση εμπορευμάτων στο εργοτάξιο της εναγομένης και παραλαβή από τον υπεργολάβο της για λογαριασμό της.Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι ο υπεργολάβος δεν τοποθετούσε όλα τα υλικά στο δικό της έργο, αλλά τα παρακρατούσε για λογαριασμό του, και αληθής υποτιθέμενος, ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί εν προκειμένω, καθόσον αφορά αποκλειστικά στη μεταξύ του υπεργολάβου και της εναγομένης σύμβαση υπεργολαβίας, τη δυσμενή εξέλιξη της οποίας δε γνώριζε, αλλά ούτε και όφειλε να γνωρίζει η πωλήτρια ενάγουσα.

 

7456/2008 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7456/2008 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναλλαγματικές. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.Η υποχρέωση της προαποδεικτικής προσαγωγής του πρωτοτύπου του τίτλου, η οποία βαρύνει τον καθ΄ ου η ανακοπή δανειστή, και η παράβαση της οποίας συνεπάγεται την άμεση παραδοχή της ανακοπής ως βάσιμης, υφίσταται μόνον όταν ο ανακόπτων προβάλλει ισχυρισμούς που αναφέρονται σε ελαττώματα του τίτλου, αποδεικνυόμενα από το σώμα του ή σχετιζόμενα με την ιδιότητα του αντιδίκου, ως νόμιμου κομιστή του τίτλου, αφού σε κάθε άλλη περίπτωση η κατοχή του δεν αμφισβητείται. Ακυρότητα διαταγής πληρωμής διότι στις συναλλαγματικές δεν αναγράφεται ο τόπος εκδόσεως τους, ούτε υπάρχει σημείωση τέτοιου δίπλα στο όνομα του εκδότη.

 

265/1997 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

265/1997

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΜ/1997 (373) Αξιόγραφα. Τραπεζική επιταγή. Διαταγή πληρωμής βάσει επιταγής: αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Ενστάσεις από απαιτήσεις από διαταγή πληρωμής μπορούν να προταθούν μόνο με ανακοπή ή αναγνωριστική αγωγή, κατά περίπτωση, όχι όμως με ένσταση σε δίκη απαγγελίας προσωπικής κράτησης λόγω απαίτησης από διαταγή πληρωμής.

.

 

25478/2013 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25478/2013

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις υποχρέωσης προς αποζημίωση. Γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης προς αποζημίωση αποτελεί και η απατηλή συμπεριφορά σε βάρος του ζημιωθέντος. Επί ασκήσεως αξιώσεως αποζημιώσεως, η οποία στηρίζεται σε αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από τη μετά από όχληση υπερημερία του εναγομένου. Προσύμφωνο. Υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει για την κύρια σύμβαση, διαφορετικά είναι άκυρο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσυμβάσεως αγοράς ακινήτου για την οποία δε συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνιστά πλουτισμό του πωλητή χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του αγοραστή. Όσον αφορά τους τόκους, η ευθύνη του λήπτη χρηματικής παροχής προσδιορίζεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 345, 346 και 910, ενώ η διάταξη του άρθρου 911 αρ.2 δεν εφαρμόζεται.

22807/2007 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

22807/2007

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμβαση δι’ αντιπροσώπου. Υπέρβαση των ορίων πληρεξουσιότητας από τον αντιπρόσωπο. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος πληρεξουσιότητας. Παραδεκτά σωρεύονται αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας και καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Ευθύνη προς αποζημίωση έχει και ο τρίτος που συναλλάσσεται με τον πληρεξούσιο – εντολοδόχο, ο οποίος καταχράται τη σχέση που τον συνδέει με τον εντολέα – πληρεξουσιοδότη, όταν γνωρίζει τα περιστατικά που συνιστούν την υπέρβαση της εντολής ή την κατάχρηση της πληρεξουσιότητας, καθώς και ότι αυτά ήταν πρόσφορα να επιφέρουν ζημία στον εντολέα – πληρεξουσιοδότη.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα