Δημοσιευμένες Αποφάσεις

Δικαστικές αποφάσεις επί υποθέσεων που η δικηγόρος Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου - Δημητρακά χειρίστηκε με επιτυχία και αφορούν αντικείμενα που εμπίπτουν στους τομείς εργασιών του δικηγορικού γραφείου.

902/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

902/2016 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Κανονισμού 1397/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά προσώπων που κατοικούν σε χώρα της Ε.Ε., ως χρόνος ασκήσεως αυτής και επέλευσης όλων των ουσιαστικών και δικονομικών συνεπειών κατά το ελληνικό δίκαιο νοείται εκείνος της πλασματικής επίδοσης του σχετικού δικογράφου στον εισαγγελέα κατ’ άρθρο 134 παρ.1 ΚΠολΔ. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημα της αίτησης δεν απαιτείται να διατυπώνεται πανηγυρικά ούτε να περιέχεται αποκλειστικά στο αιτητικό της, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου της, αρκεί να διατυπώνεται με τρόπο σαφή και ορισμένο. Ανταίτηση. Ασκείται και προφορικά χωρίς την τήρηση προδικασίας. Για το παραδεκτό της απαιτείται, μεταξύ άλλων, να υφίσταται ταυτότητα των υποκειμένων της δίκης επί της ανταιτήσεως και της κύριας αιτήσεως. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων έχει προσωρινή ισχύ, η οποία χαρακτηρίζει ως προσωρινό και το δεδικασμένο της. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει απολέσει την ισχύ της και εξακολουθεί να παράγει προσωρινό δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων για τα θέματα που όρισε, αφού η πλασματική επίδοση της κύριας αγωγής έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την έκδοσή της. Καθορισμός όρων προσωπικής επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία του πατέρα με τις ανήλικες θυγατέρες του σε καθορισμένη περιοχή, χωρίς διανυκτέρευση και υπό τον όρο η επικοινωνία να λαμβάνει χώρα παρουσία της μητέρας των ανηλίκων ή τρίτου προσώπου επιλογής της, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκ νέου προσπάθεια του πατέρα τους να τις απομακρύνει από τον ελλαδικό χώρο. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης. Για να επιδικασθεί προσωρινά απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης.

 

5331/2017 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5331/2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διοικητικά Δικαστήρια. Δεσμεύονται από τις αποφάσεις των πολιτικών Δικαστηρίων όταν αυτές ισχύουν έναντι όλων. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων δεν δεσμεύουν τα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να κρίνουν αντιθέτως, υποχρεούνται όμως, αν η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου είναι τελεσίδικη, να αιτιολογήσουν ειδικώς την απόφαση τους. Έτσι, το διοικητικό δικαστήριο, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν οι εκτεθείσες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., δεν δεσμεύεται ως προς τη φύση ή τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης από τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που εκδόθηκε επί διαφοράς του εργαζομένου με τον εργοδότη του, αλλά μπορεί να κρίνει διαφορετικά ως προς τα ζητήματα αυτά αιτιολογώντας ειδικώς την αντίθετη κρίση του

 

1392/2019 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1392/2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έφεση. Άρθρο 947 ΚΠολΔ. Παραβίαση διατακτικού δικαστικής απόφασης. Η παράβαση γίνεται είτε θετικώς με άμεση ενέργεια, είτε με απείθεια μη συμμορφώσεως προς το περιεχόμενο της απόφασης. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως διέρχεται δύο στάδια και απαιτεί την έκδοση δύο δικαστικών αποφάσεων. Δικαστική απόφαση περί καθορισμού των όρων επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα. Προσχηματικός ο ισχυρισμός της εναγομένης περί ασθένειας των ανηλίκων, προκειμένου να παρεμποδιστεί η επικοινωνία του μαζί τους. Απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ ή 250 ΚΠολΔ. Η απόρριψη τέτοιου αιτήματος δεν θεμελιώνει λόγο έφεσης, διότι η αναβολή εναπόκειται στην κρίση και τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

 

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα