Δημοσιευμένες Αποφάσεις

Δικαστικές αποφάσεις επί υποθέσεων που η δικηγόρος Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου - Δημητρακά χειρίστηκε με επιτυχία και αφορούν αντικείμενα που εμπίπτουν στους τομείς εργασιών του δικηγορικού γραφείου.

3/1990 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3/1990

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΜ/1991 (65) Εταιρίες. Συμφωνία των μελών για επίλυση των διαφορών μεταξύ των εταίρων από διαιτητή. Διαφορές που προέκυψαν μετά τη λύση της εταιρίας και αφορούν την διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως προκληθείσα με απάτη. Ακυρότητα δικαιοπραξίας. Πολιτική δικονομία. Αίτηση ορισμού διαιτητή από το Πενταμελές Συμβούλιο. Μη κλήτευση του αντιδίκου.

2426/1997 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2426/1997 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΜ/1998 (448) Εμπορική ιδιότητα. Μέλη δ.σ. ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. Ως εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών δεν είναι έμποροι. Μέτοχοι. Κτήση εμπορικής ιδιότητας σε περίπτωση κατοχής του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα. Προσωπική κράτηση κατά εκπροσώπων α.ε. και ε.π.ε δε χωρεί.

 

9678/2014 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9678/2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καταδολίευση δανειστή. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος απαιτείται η ολικώς ή μερικώς ματαίωση της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή. Τελεσίδικη κρίση των πολιτικών Δικαστηρίων περί της ανυπαρξίας απαίτησης του πολιτικώς ενάγοντος εις βάρος της πρώτης κατηγορουμένης. Δεν αποδείχθηκε η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστή.

21722/2011 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21722/2011
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 249 ΚΠολΔ. Αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς, σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτημα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Αγωγή διάρρηξης δωρεάς ως καταδολιευτικής. Εκκρεμείς αγωγές με αντικείμενο την απόδοση δανείου.Αντικείμενο των δικών αυτών αποτελεί η ύπαρξη των απαιτήσεων δυνάμει των οποίων ο ενάγων διώκει με την ένδικη αγωγή του τη διάρρηξη της δωρεάς ως καταδολιευτικής. Διατάσσει την αναστολή εκδίκασης της ένδικης αγωγής.

16892/2010 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16892/2010

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καταπάτηση κληροτεμαχίου. Διεκδικητική αγωγή. Αγροτική νομοθεσία, άρθρο 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα. Ακίνητο που παραχωρήθηκε ως κλήρος σε πρόσωπο δικαιούμενο αγροτικής αποκατάστασης δεν ήταν δεκτικό νομής και χρησικτησίας από άλλον, ο οποίος έτσι δεν μπορούσε να αποκτήσει την κυριότητα αυτού με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, ούτε να αντιτάξει κατά του διεκδικούντος τον κλήρο κληρούχου ή των κληρονόμων του την από το άρθρο 249 ΑΚ ένσταση εικοσαετούς παραγραφής της διεκδικητικής αγωγής. Αναγκαστικός νόμος 431/1968. Επιτρέπεται στους κατά την εποικιστική νομοθεσία κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση με δικαιοπραξίες εν ζωή των πάσης φύσεως κλήρων τους, με το μοναδικό περιορισμό της μη κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής, ο οποίος ισχύει και σε κάθε περαιτέρω μεταβίβαση.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα